Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/admbl/public_html/index.php on line 36
administratordebloc

Deprecated: Non-static method PEAR::getStaticProperty() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/admbl/public_html/lib/pear/HTML/Template/Flexy.php on line 208

CONTRACT DE SCHIMB


 

CONTRACT DE SCHIMB

Incheiat astazi ..............
la ..................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.4. D .........................................................................., domiciliat in ................................................, str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judet .............................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ........................................... in (localitatea) ........................... sector/judet ............................, fiul lui ........................................ si al .........................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......... nr. ........................., eliberat de ..................., cod numeric personal ................................... in calitate de copermutant (coschimbas prim), pe de o parte, si
1.2.4. D .........................................................................., domiciliat in ................................................, str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judet ............................, nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. in (localitatea) .......................... sector/judet .........................., fiul lui .......................................... si al ......................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat de ..................., cod numeric personal ................................., in calitate de copermutant (coschimbas secund), pe de alta parte,
 au convenit sa incheie prezentul contract de schimb, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Copermutantul prim declar ca dau in deplina proprietate si posesie copermutantului secund urmatoarele bunuri mobile:
a) tablou ................................................................., autor ................................................, pictura executata in ..............................., pe ............................................, dimensiuni ....................... cm;
b) tablou ............................................................., autor ................................................, pictura executata in ..............................., pe suport ................................ dimensiuni ....................... cm.
2.1.1. Am dobandit aceste bunuri de-a lungul timpului, prin cumparare si garantez ca acestea s-au aflat in proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent.
2.1.2. Valoarea bunurilor este de .................... Euro, echivalentul a ........................ lei, calculat la cursul de schimb valutar de ................. lei/Euro.
2.1.3. Declar ca bunurile mentionate mai sus nu sunt scoase din circuitul civil, prin trecere in proprietatea publica, nu sunt grevate de sarcini, fiind in mod legal si continuu in proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent si garantez ca nu fac obiectul nici unui litigiu judecatoresc si ca nu exista nici o terta persoana care sa ridice vreo pretentie, de nici o natura, in legatura cu aceste bunuri.
2.1.4. In schimbul proprietatii asupra acestor bunuri mobile, primesc de la copermutantul secund dreptul de proprietate asupra autoturismului marca .............................., tipul .............................., numar de identificare ......................................, inmatriculat in circulatie sub nr. ........................ .
2.2. Copermutantul secund declar ca dau in deplina proprietate si posesie copermutantului prim autoturismul marca ..............................................................., tipul ........................................., numar de identificare ........................................................., serie motor .............................., capacitate cilindrica ..... cmc, culoare .............................., an de fabricatie ....., inmatriculat in circulatie sub nr. ......................................, potrivit certificatului de inmatriculare nr. ..................., din ..........................................., eliberat de ........................................... .
2.2.1. Detin autoturismul in proprietate, potrivit cartii de identitate a vehiculului seria ...................... fiind dobandit prin cumparare de la .............................., adresa .............................., in baza facturii nr. .............................. din data de .............................. .
2.2.2. Declar ca autoturismul se afla in circuitul civil, este liber de orice sarcini, nu este sechestrat sau urmarit, potrivit certificatului fiscal nr. ........................................., eliberat de ..............................., nu este grevat de sarcini si garantez ca autoturismul nu face obiectul nici unui litigiu judecatoresc si ca nu exista nici o terta persoana care sa ridice vreo pretentie, de nici o natura, in legatura cu acest bun.
2.2.3. Valoarea autoturismului este de ...... Euro, echivalentul a .............................. lei, calculat la cursul de schimb valutar de .............................. lei/Euro.
2.2.4. In schimbul proprietatii asupra acestui autoturism, primesc de la copermutantul prim dreptul de proprietate asupra bunurilor mentionate la pct. 2.1. de mai sus.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Transmiterea deplinei proprietati si posesie asupra bunurilor ce formeaza obiectul prezentului contract de schimb se face de astazi, ................. data autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altei formalitati.
3.2. Prezentul contract de schimb se face fara plata vreunei sulte intre copermutanti.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Copermutantii au obligatia sa predea reciproc bunurile ce fac obiectul prezentului contract de schimb.
4.2. Copermutantii au deplina proprietate asupra bunurilor dupa predarea-primirea lor.

V. CLAUZA PENALA
5.1. Partea care intarzie predarea-primirea bunurilor, in conditiile si la termenele prevazute in prezentul contract este obligata la plata unei penalitati de ..... % pe zi de intarziere, din valoarea bunurilor nepredate-neprimite, dar nu mai mult de ............. % din aceasta valoare.

VI. FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ................. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
8.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

IX. CLAUZE FINALE
9.1. Acceptarea bunurilor se considera efectuata, iar acestea trec, reciproc, in proprietatea partilor, la data constatarii starii lor tehnice, prin procesele-verbale semnate de ambele parti.
9.2. Partile garanteaza reciproc impotriva evictiunii, cunosc situatia juridica si de fapt a bunurilor mobile ce formeaza obiectul prezentului contract de schimb, ca fiind cea descrisa, sustin ca nu sunt grevate de sarcini si declara ca renunta la cercetarea registrelor de publicitate mobiliara.
9.3. Partile se obliga sa indeplineasca formalitatile necesare pentru inscrierea autoturismului in evidentele financiare si pentru inmatricularea in circulatie a acestuia pe numele noului proprietar.
9.4. Taxele pentru autentificare, timbrul judiciar si onorariul notarial sunt in sarcina ambelor parti, in cote egale.
9.5. Prezentul contract de schimb a fost incheiat intr-un numar de .......... exemplare, din care ............. astazi .............................. data semnarii lui.

COPERMUTANT PRIM       COPERMUTANT SECUND

Nota - acest contract poate fi folosit si pentru schimb de locuinta - modificati corespunzator, incepand cu punctul - Obiectul Contractului

 


NEWSLETTER