FISA POSTULUI - CENZOR


Asociaţia de Proprietari ..........................................
Bloc .........................................................................
Localitatea ................................................................

Data ..........................


FIŞA POSTULUI
CENZOR

  Ξn temeiul Legii nr. 230/2007 şi al contractului de mandat aprobat ξn Adunarea Generală a proprietarilor din data de: .................., se ξncheie astăzi……………..prezenta fişă a postului:

• NUMELE ŞI PRENUMELE …………………………………………….
• STUDII……………………………………………………………………
• POSTUL PE CARE ESTE ΞNCADRAT…………………………………
• NORMA DE ACTIVITATE – ...... ore săptămβnal

• Poziţia:
Relaţii de subordonare :
- Adunarea Generală a Proprietarilor
- Preşedintele asociaţiei
- Comitetului executiv


Relaţii de colaborare cu:
- Preşedintele asociaţiei
- responsabilii celor 4 scări (care formează Comitetul executiv);
- administrator
- secretară;


Subsemnatul/a, ………………………………………………, posesor al contractului de mandat nr…...........…..,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentβnd ..... de ore săptămβnal.


Obiectiv general:
- asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a activităţilor finaciare ale asociaţiei de propretari

Obiectiv  specific:
- verificarea legalităţii actelor şi documentelor, a hotărβrilor, deciziilor, regulilor şi a regulamentelor;


Responsabilităţi permanete ξn asociaţie:

• verifică legalitatea actelor şi documentelor, a hotărβrilor, deciziilor, regulilor şi a regulamentelor;
• verifică execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
• verifică gestiunea financiar-contabilă;
• cel puţin o dată pe an, ξntocmeşte şi prezintă adunării generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunβnd măsuri.

Alte alte atribuţii care i-au fost conferite prin hotărβrile Adunării Generală a Proprietarilor:

• ...................................................................................................................................;
• ................................................................................................................................... .
• ...................................................................................................................................;
• ...................................................................................................................................;
• ...................................................................................................................................;
• ...................................................................................................................................;
• 


Preşedinte Asociaţie,            Semnătura,

descarca!


NEWSLETTER