FISA POSTULUI - PRESEDINTE ASOCIATIE


Asociaţia de Proprietari .............................
Bloc ..........................................................
Localitatea .................................................

Data ..........................


FIŞA POSTULUI
PREŞEDINTE ASOCIAŢIE

  În temeiul Legii nr. 230/2007 şi al contractului de mandat aprobat în Adunarea Generală a proprietarilor din data de: .................., se încheie astăzi……………..prezenta fişă a postului:

• NUMELE ŞI PRENUMELE …………………………………………….
• STUDII……………………………………………………………………
• POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT…………………………………
• NORMA DE ACTIVITATE – 10 ore săptămânal

• Poziţia :
Relaţii de subordonare :
- Adunarea Generală a Proprietarilor

Relaţii de colaborare cu :
- responsabilii celor 4 scări (care formează Comitetul executiv);
- comisia de cenzori:
- administrator
- secretară;
- instalator


Subsemnatul/a, ………………………………………………, posesor al contractului de mandat nr…...........…..,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 10 de ore săptămânal.


Obiectiv general :
- asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a activităţilor diurne ale locatarilor din bloc

Obiectiv  specific :
- supravegherea şi întreţinerea patrimoniului asociaţiei (a instalaţiilor sanitare, termice, a perimetrului asociaţiei);


Responsabilităţi permanete în asociaţie:

• Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelor angajate de aceasta şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia;
• Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contestă o hotărâre a adunării generale a proprietarilor;
• Preşedintele asociaţiei de proprietari urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor şi punerea în aplicare a deciziilor comitetului executiv;
• Preşedintele asociaţiei de proprietari păstrează şi urmăreşte ţinerea la zi a cărţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari;
• Păstrează ştampila asociaţiei de proprietari;

Alte alte atribuţii care i-au fost conferite prin hotărârile Adunării Generală a Proprietarilor:

• ...................................................................................................................................;
• ................................................................................................................................... .
• ...................................................................................................................................;
• ...................................................................................................................................;
• ...................................................................................................................................;
• ...................................................................................................................................;


Comitetul executiv,        Semnătura,NEWSLETTER