ACORD de PRINCIPIU al ASOCIATIEI pentru FIRMELE din APARTAMENTE


ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC __________

ACORD DE PRINCIPIU AL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI PENTRU FIRMELE DIN APARTAMENTE

Asociaţia de Proprietari Bloc _________________, cu sediul în localitatea __________, str./bd. ______________________, nr. ________, sector/judet ______________________, reprezentată de d-na/dl. ________________________, în calitate de ______________________, este de acord ca la apartamentul nr. _______, aflat în proprietatea d-nei/d-lui _______________________________, să funcţioneze societatea/firma _______________________________________, în următoarele condiţii:

Să se respecte programul de linişte şi somn din cadrul Asociaţiei de Proprietari Bloc _______, şi anume: ________________________________________.

Să nu se determine cheltuieli suplimentare pentru asociaţie altele decât cele stabilite legal.

Să nu se schimbe obiectul de activitate fără înştiinţarea în prealabil a

Preşedintelui Asociaţiei de Proprietari Bloc ________.

Obiectul de activitate pentru care se dă prezentul acord este:

__________________________________________________________.

- Să se obtină toate avizele şi autorizaţiile necesare funcţionarii, inclusiv pentru modificări constructive asupra proprietăţii individuale.-

- Să nu se aplice panouri publicitare, de reclamă sau de firmă pe spaţiile din exteriorul clădirii aflate în proprietatea comună a proprietarilor fără acordul acestora şi fără existenta unui contract de închiriere între asociaţia de proprietari şi proprietarul apartamentului/firmei.

- În termen de 10 zile de la data prezentului acord se va încheia Convenţia anuală cu privire la repartizarea cheltuielilor aferente consumurilor.

- Proprietarul, direct sau prin intermediul chiriaşului, îşi va achita toate obligaţiile ce îi revin pe cota-parte indiviză şi/sau pe consumatori tehnici sau de alta natură.

Acordul obligatoriu al proprietarilor direct afectaţi, din vecinătate, se va obţine separat de prezentul acord şi este în sarcina proprietarului apartamentului/spatiu nr. ________.

Nerespectarea uneia dintre condiţiile menţionate mai sus atrage anularea prezentului acord de principiu prin Decizia Comitetului Executiv.

Alte clauze de comun acord stabilite: ________________________________________

Prezentul acord se încheie în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Data: ___________________

          Preşedinte                                             Proprietar societate/firmă,

Asociaţia de Proprietari                         

                                                              Proprietar apartament/spaţiu nr. ___,

 

Bloc ________,

descarca fisierul !


NEWSLETTER